top of page

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit:


–––––––––––––––––––––
A. Annuleringsvoorwaarden
–––––––––––––––––––––

herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Dana Peter, TINY TAMI, Wernsbachstr. 12a, 57250 Netphen, Duitsland, Tel.: 017621046167, e-mail: tinytami@web.de) een duidelijke verklaring sturen (bijv. per post of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping
Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.
U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting of tussentijds verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Algemene informatie
1) Vermijd schade en besmetting van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle accessoires en met alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.
2) Stuur de goederen alstublieft niet terug naar ons vracht verzamelen.
3) Houd er rekening mee dat de bovenstaande nummers 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

––––––––––––––––––––
B. Herroepingsformulier
––––––––––––––––––––
Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.
Op
Dana Peter
KLEINE TAMI
Wernsbachstr. 12a
57250 Netfen
Duitsland
E-mail: tinytami@web.de
Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________
____________________________________________________________
Naam consument(en)
____________________________________________________________
Adres consument(en)
____________________________________________________________
Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)
__________________________
datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

bottom of page